vrijdag 29 juni 2018

VMBO debacle oplossen of doormodderen?Ja hoera het is weer (bijna) vakantie.

Ja voor mij en mijn familie wel maar voor veel families in Maastricht (nog) niet. Zij moeten samen met hun zoon of dochter op zoek gaan naar mogelijkheden zodat dochter- of zoonlief toch het felbegeerde diploma van #VMBOMaasticht in handen krijgt.

VMBO Maastricht logoDit zijn echt persoonlijke drama's zoals de afgelopen dagen in de kranten en in de overige media verschenen. De leerlingen waren blij "er van af te zijn"en verheugden zich op de vakantie en op hun vervolgstudie. Echter er werd een dikke streep door deze vreugde gezet, door het @MinisterieOCW @ArieSlob en door de @Onderwijsinspectie. En wie is de dupe: juist, de leerlingen en hun families.

Afbeeldingsresultaat voor zwaar hoofdOm nu een schuldige aan te wijzen is nog veel te vroeg en op dit moment is er heel iets anders nodig. Zoveel mogelijk (onderwijskundige, didactische en pedagogische) hulp voor de leerlingen zodat zijn hun schoolexamens kunnen halen en zo snel mogelijk aan hun vervolgstudie kunnen beginnen.
Ik lees hierover niet veel in de kranten. Gaat het #LVO dit zelf regelen? Moeten de docenten, die toch al zwaar overbelast zijn dit ook nog eens oppakken in hun eigen zwaarverdiende vakantie? Ik heb hier dus een zwaar hoofd in. Eigenlijk zijn deze leerlingen nu dubbel gestraft én het diplomadebacle én geen vakantie én keihard werken om aan alle eisen te kunnen voldoen. Je zou van minder moedeloos worden.

Gaat het #LVO met de billen bloot? Gaan ze echt zorgen dat ieder kind een een-op-een coach krijgt? Dan pas kun je spreken van gepersonaliseerd leren en krijgt de leerling de kans om zijn/haar diploma op korte termijn te halen.
Dus schakel alle expertise in de regio in, van Open Universiteit tot lectoraten van Zuyd , onderwijsadviesbureaus, zelfstandige Onderwijskundigen en ieder met hart voor Onderwijs en leerlingen. Hulp bij het maken van de leerplannen, de roosters, de leerstrategieën, leerstofbegeleiding en wat er zo al allemaal bij komt kijken. Je kunt dit niet aan de leerlingen alleen overlaten.
Samen moeten we deze klus toch kunnen klaren!!!

voor eventueel contact en ondersteuning, zie Competent Gemonitord of mijn Linkedin pagina

donderdag 29 maart 2018

Artikel in Onderwijsinnovatie

In het blad Onderwijsinnovatie van de Open Universiteit is een artikel gepubliceerd over een onderzoek  naar de invoering van flexibel onderwijs. De auteurs zijn dr. Erica Baarends en dr. Miriam Goes-Daniels. Dit onderzoek is uitgevoerd onder de vlag van het lectoraat Professionalisering van het onderwijs van Zuyd Hogeschool van lector dr. Marcel van der Klink.

Het artikel beschrijft een casus bij het onderdeel Zuyd Professional binnen Zuyd.

Lees hier het artikel

woensdag 14 maart 2018

Rollercoaster

Ik heb het al vaker aangegeven.... mijn leven is af en toe net als een rollercoaster het gaat op en neer met veel ups en downs. Zeker nu we een nieuwe onderneming gestart zijn is het vaak meer hollen dan stilstaan. Maar blijkbaar hoort dat bij mijn leven, het gaat al zo lang als ik weet zo.
Dacht ik mijn werkplek gevonden te hebben moest ik weg (een paar keer), dacht ik ergens thuis te zijn, gingen we verhuizen (een paar keer), dacht ik nooit meer van een kind te kunnen houden, kwam er nog een en daar hield ik weer evenveel van, ook zo met de kleinkinderen. De wereld is prachtig zoals het allemaal geregeld is en ik geniet nu ook van de onverwachte wendingen die het leven met me neemt. Al heb ik soms moeite met de vernieuwingen om me heen ik probeer er toch voor open te staan en het mooie erin te zien en vooral te onderzoeken hoe we er mee verder kunnen.

Dat geldt voor onze onderneming in de zorg Competente Zorg maar zeker ook voor mijn eigen ondersteunings- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en onderwijskunde Competent Gemonitord . Op dit moment ondersteun ik diverse leraren (onderwijskundig leiders) van ROC Leeuwenborgh bij het doen van onderzoek en bij hun master studie. Mooi dat deze docenten verder kijken dan de dagelijkse gang van zaken en ook vakoverstijgend bezig zijn. Verder heb ik een maand een oud-collega vervangen bij EADTU en mocht ik zodoende weer even meedraaien in de internationale wereld van het hoger (open) onderwijs, een zeer interessante en waardevolle omgeving. Er zitten nog een paar mooie projecten in de pijplijn (hoop ik) en daar vertel ik de volgende keer over.

Maar de meeste tijd gaat toch zitten in ons thuiszorgbureau Competente Zorg. Het loopt als een trein, wat wil je als je doelgroep `Kwetsbare Ouderen´is die zo lang mogelijk willen meedoen in de samenleving. Dan kun je in Heerlen-Centrum wel vooruit. Het mooie is dat ons kantoor in de Luciushof gevestigd is waar veel activiteiten plaatsvinden ook net gericht op dezelfde doelgroep en waar je in de brasserie de Twee Gezusters ook nog eens heel gezond en voor weinig geld kunt eten. Win-win situatie dus.maandag 5 maart 2018

WebsiteAls meer wilt weten over onze thuiszorgorganisatie dan kun je vanaf nu onze website bezoeken.
Hier vind je alle informatie en de contactgegevens.
we zijn heel trots op onze organisatie en op de website.
Deze is gemaakt door Helga van ShiftF8 en we zijn er erg blij mee.

www.competentezorg.nlwoensdag 31 januari 2018

Ondersteuning en begeleiding

Hi there,

ik ben in 2011 gepromoveerd en heb alle valkuilen en moeilijkheden daarbij overwonnen maar heb ook genoten van de afgelegde weg en het proces naar de top. Het was een prachtige leerzame route en ik wil die ervaringen en opgedane kennis graag inzetten om #promovendi te ondersteunen en te begeleiden bij hun #proefschrift. Dit geldt overigens ook voor #masterstudenten die met hun #scriptie bezig zijn.
Daarnaast heb ik veel ervaring met het begeleiden van masterstudenten, docenten die onderzoek doen en andere #onderwijskundige ondersteuning.
Weet je wat, bel of mail me en we kijken wat ik voor je kan doen:
competentgemonitord@kpnmail.nl of 0624794421

maandag 15 januari 2018

Competent wat is dat?

Tja nu moet ik toch met de billen bloot (figuurlijk dan he).
Twee bedrijven: Competente Zorg en Competent Gemonitord dan mag je wel eens even uitleggen hoe je daarbij komt.

De aanleiding is mijn proefschrift dat ik op 11 november 2011 verdedigde bij de Open Universiteit en dat de titel "Competent Gemonitord" had. In dit proefschrift ging het onder andere over competentegericht onderwijs binnen het MBO en over competenties van leraren en lerarenteams binnen het MBO in Nederland.


Wat zijn die competenties nu en wanneer ben je competent?
In mijn proefschrift beschrijf ik dat de term competentie  tot de categorie fuzzy begrippen behoort (Van der Klink & Boon, 2003). Kenmerkend voor deze begrippen is dat het lastig is deze te definiëren en dat er derhalve verschillende opvattingen bestaan over wat onder competentie wordt verstaan. De ‘one and only’ definitie van competentie bestaat dan ook niet en zal  waarschijnlijk nooit gevonden worden.
Echter er zijn wel degelijk overeenkomsten aan te wijzen, aldus Van Merriënboer, Van der
Klink & Hendriks (2002). De volgende drie kenmerken worden als centraal in het begrip competentie
beschouwd, ongeacht de setting en het doel (leren en opleiden, werving en selectie, performance assessment) waarin dit begrip wordt gehanteerd:
1. specificiteit - competenties kunnen min of meer specifiek voor een bepaalde professie of een bepaald kennisdomein zijn. Sommige zijn tamelijk generiek, zoals leercompetenties, terwijl voor andere competenties geldt dat ze veel meer gebonden zijn aan specifieke beroepscontexten.
2. integrativiteit - een competentie is een samenhangend geheel van elementen noodzakelijk voor probleemoplossend handelen. Competenties verenigen kennis, vaardigheden en attitudes in een overkoepelend concept.
3. duurzaamheid - competenties zijn duurzaam, in die zin dat zij niet volledig gedetermineerd worden door technische mogelijkheden of de stand van zaken in een domein of professie op een bepaald moment. Competenties kennen, in de tijd gezien, een zekere stabiliteit, hoewel de inhoud
ervan (zoals de kennis en de vaardigheden) in de tijd kan variëren.
(Goes-Daniels, 2011)

Competent ben je als je in staat bent een bepaalde taak of je beroep uit te oefenen op een adequate wijze. Ook hier zijn weer verschillen (vaak tussen landen) waar te nemen. Competency (US) heeft als doel superieure ‘performers’ te vinden en focust op personen en hun persoonlijke kenmerken, competence (UK) is gericht op het vinden van minimale standaarden en focust op de rol of functie
die een persoon vervult en de taken die hij uitvoert. Kompetenz, zoals in Duitsland gehanteerd, is veel meer een multidimensionaal begrip en omvat zowel praktische als meer theoretische kennis, alsmede persoonlijke en sociale kwaliteiten die nodig zijn om in een range van taken/functies te kunnen functioneren. Daarmee ligt de Duitse omschrijving weer dichter tegen de Franse benadering aan waarin het holistische karakter van het competentiebegrip wordt benadrukt (zie Brockmann, Clarke, Méhaut, & Winch (2008).

Al met al niet heel eenduidig en duidelijk maar waar wij voor staan is een onderneming met Competente mensen die Competente Zorg leveren dus: bekwame mensen die die (thuis)zorg leveren die op dat moment nodig is!!

Natuurlijk geldt dat ook voor Competent Gemonitord ook hier moet degene die de ondersteuning, het onderzoek of het advies levert bekwaam zijn en leveren wat de klant nodig heeft.

Brockmann, M., Clarke, L., Méhaut, Ph., & Winch, Ch. (2008). Competence-Based Vocational Education and Training (VET): the Cases of England and France in a European Perspective. Vocations and Learning, 1, 227–244.

Goes-Daniëls, M. (2011). Competent gemonitord: Van constructie van een CGO-monitor tot co-creatie binnen het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Heerlen: Open Universiteit/Arcus College.  

Van der Klink, M.R., & Boon, J. (2003). Competencies: The triumph of a fuzzy concept. International Journal of Human Resources, Development and Management, 3(2), 125-137.

Van Merriënboer, J., Van der Klink, M., & Hendriks, M. (2002). Competenties: van complicaties tot compromis. Over schuifjes en begrenzers.Den Haag: Onderwijsraad.

donderdag 16 november 2017

Een nieuw begin... een nieuw leven?

Een rare aanhef vind ik zelf maar dat was wat me inviel en zo schrijf ik het dan ook maar op.
Op dit moment zijn een hoop mensen om me heen bezig met het afsluiten van het oude en het starten van een nieuw begin. Scheidingen, verhuizingen, nieuwe ondernemingen, nieuwe liefdes, de geboorte van een nieuw leven, maar ook afscheid nemen van dierbaren dat alles speelt zich in mijn directe nabijheid af.
Soms stemt het me verdrietig, soms weemoedig maar vaak ook blij voor de ander, dat er toch weer een lichtpuntje is en een nieuw leven zich aandient.

Voor onszelf geldt dit ook weer eens. Mijn man en ik zijn sinds 1 november de trotse eigenaren van een (kleinschalig) thuiszorgbureau "Competente Zorg" en we richten ons op de kwetsbare oudere mens die 24 uur per dag in zijn huis zit en soms nauwelijks meer daglicht ziet. Hij of zij krijgt wel thuiszorg maar dat houdt vaak in dat er 's ochtends iemand even de kousen komt aandoen en als je geluk hebt 's avonds iemand even komt kijken voor het naar bed gaan. de rest van de 24 uren is deze persoon dan helemaal alleen. Nu al een schrikbeeld voor velen van onze leeftijd (60-65 jaar).

Je ziet dan ook vaak dat mensen in onze leeftijdscategorie gaan zoeken naar alternatieve woonvormen om aan het schrikbeeld zoals bovenstaand beschreven te ontkomen. In de Limburger van afgelopen zaterdag 11 november stonden enkele voorbeelden van zo'n initiatieven en in onze omgeving wordt hier ook vaker over gemijmerd en gedroomd. Feit is dat men dan toch allerlei zaken goed moet regelen en ook weten te scheiden anders zijn dit soort woongemeenschappen ten dode opgeschreven.
Zelf hebben wij (van Competente Zorg) hier natuurlijk ook over nagedacht en we hebben zelfs ooit de euvele moed gehad om een project in te dienen bij IBA waarin wij onze droom uitgewerkt hadden dat in een groene omgeving ouderen en jongeren samen in een soort leefgemeenschap wonen, leren en werken.
Het plan heette 5xI: Leven met initiatief, invloed, inhoud, individualiteit en inspiratie (zie plan iba)
Dit plan leeft nog altijd, onze thuiszorgorganisatie moet een lerende community worden en zijn. Wij willen hier graag in samenwerking met anderen verdere invulling aan geven.
We houden jullie op de hoogte en indien je contact wil over onze thuiszorg, de lerende community of anderszins mail gerust:
competentezorg@kpnmail.nl